X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
RedakciaInformačná platforma podpory prechodu na zelené hospodárstvo v Slovenskej republike
Centrálna platforma pre sprístupňovanie a vzájomnú výmenu informácií a skúseností v oblasti podpory prechodu na obehové/zelené hospodárstvo so zapojením všetkých relevantných subjektov spoločnosti v podmienkach SR.
Viac informácií: http://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo

MŽP SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Už od 20. 10. 2017 môžu neziskové organizácie podávať žiadosti o podporu svojich projektov. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR. Koordinátorom je SAŽP. Žiadosti je potrebné predložiť do 1. decembra 2017 vrátane.
Viac informácií: http://zelenyvzdelavacifond.sk
 

 
 


Najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku na základe medzinárodného porovnania predstavujú nakladanie s odpadom, kvalita ovzdušia a lesy. Cieľom štúdie je prostredníctvom porovnateľných ukazovateľov v životnom prostredí identifikovať oblasti, kde Slovensko najviac zaostáva za krajinami EÚ a OECD.
Celú štúdiu si môžete prečítať tu:
Tri výzvy životného prostredia
Tri výzvy životného prostredia (dáta)

 


 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Deň odpadového hospodárstva 2017

23.11.2017 - 23.11.2017
Bratislava

SET Plan 2017

29.11.2017 - 30.11.2017
Grand Hotel River Park, Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Agronóm ZRV

21.11.2017, PD MojmírovceMojmírovce, Nitra

Technical Sales Manager – Ruminant Feed Products (m/f)

20.11.2017, Noack & Co GmbHBratislava
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja

9. júna 2006, Enviroportal

Dunaj je najmedzinárodnejšou riekou na svete. V rámci jeho povodia má územie osemnásť krajín, ktoré zdieľajú zodpovednosť za manažment a starostlivosť za regionálne vodné zdroje. Napriek veľkým politickým a sociálnym rozdielom je, našťastie, medzi podunajskými krajinami veľký stupeň spolupráce a koordinácie na zabezpečenie spravodlivého a ekologického hospodárenia s vodou pre dnešné a budúce generácie.

Stretnutie vodohospodárov v Trenčíne Stretnutie vodohospodárov v Trenčíne

9. júna 2006, Enviroportal

Už po trinástykrát sa od 13. do 15. júna stane trenčianske výstavisko dejiskom medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí AQUA.

Pripomienkové konanie: Operačný program Životné prostredie Pripomienkové konanie: Operačný program Životné prostredie

9. júna 2006, Enviroportal

Predkladaný materiál Operačný program Životné prostredie bol vypracovaný na základe bodu B.36 uznesenia vlády SR č. 457.k Národnému strategickému referenčnému rámcu Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013, ktorým sa ministrovi životného prostredia ukladá v spolupráci s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja vypracovať podľa metodického usmernenia, v súlade s prílohou č. 9 uvedeného materiálu a v nadväznosti na stanovené ukazovatele Operačný program Životné prostredie (OP ŽP) v rámci cieľa Konvergencia a predložiť ho na rokovanie vlády v termíne do 31. 5. 2006.

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ..., ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR... Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ..., ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR...

8. júna 2006, Enviroportal

Návrh výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 25. novembra 2005 č. 3445/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách, bol vypracovaný v nadväznosti na novoprijatú legislatívu EÚ.

Človek v prírode, príroda v človeku Človek v prírode, príroda v človeku

8. júna 2006, Enviroportal

Kto zavíta koncom júna do Banskej Štiavnice, nemal by vynechať návštevu výstavy VIII. trienále drobnej plastiky a kresby, ktorá bude sprístupnená verejnosti 23. júna 2006 o 18.00 vo výstavných priestoroch Slovenského banského múzea v Berggerichte na Nám. Sv. Trojice 6.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh... Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh...

8. júna 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády SR č. 321/2006, vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

8. jún - Svetový deň oceánov 8. jún - Svetový deň oceánov

7. júna 2006, Enviroportal

Svetový deň oceánov - the World Ocean Day - si neoficiálne každoročne pripomíname 8. júna už od roku 1992.

V Bratislave vyhlásili už 8. ročník environmentálneho komunitného projektu ZELENÉ MESTO V Bratislave vyhlásili už 8. ročník environmentálneho komunitného projektu ZELENÉ MESTO

6. júna 2006, Enviroportal

Včera bol v Bratislave vyhlásený už 8. ročník projektu Zelené mesto, ktorý patrí medzi najznámejšie komunitné projekty environmentálneho charakteru na území Bratislavy. Projekt bude prebiehať pod heslom Vráťme zeleň do mesta!

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

6. júna 2006, Enviroportal

Predložený návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva bol vypracovaný podľa § 16 ods. 4 zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

5. jún - Svetový deň životného prostredia 5. jún - Svetový deň životného prostredia

5. júna 2006, Enviroportal

Už vyše 20 rokov si každoročne vďaka iniciatíve OSN 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia - World Environment Day.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras

5. júna 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Slovenský kras.