S nástupom chladného obdobia sa rapídne zhoršuje kvalita ovzdušia. Čoraz častejšie zaznieva v médiách informácia o vzniku smogových situácií. Jednou z hlavných príčin tohto nepriaznivého stavu je vykurovanie domácností tuhými palivami. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránke: http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Ako ste išli do práce alebo do školy? Autom, na bicykli alebo verejnou dopravou? Každý deň prijímame rozhodnutia, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Niektorými z nich sa vedome usilujeme prispieť k tomu, aby sme žili v zdravšom prostredí. Video súťaž s názvom I LIVE GREEN, ktorú organizuje Európska environmentálna agentúra a jej sieť partnerov, vyzýva všetkých Európanov, aby predviedli svoju kreativitu a predstavili svoje opatrenia v prospech životného prostredia. Najlepšie video príspevky budú finančne odmenené. Uzávierka súťaže je 31. marca 2018. Viac informácií: www.eea.europa.eu

 

 


Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti je pripravená formou dotazníka, ktorý je dostupný aj v slovenskom jazyku na adrese:  https://ec.europa.eu
 
Konzultačné obdobie: 10. 1. – 8. 3. 2018
 

 

 

 


 


 

MŽP SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Už od 20. 10. 2017 môžu neziskové organizácie podávať žiadosti o podporu svojich projektov. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR. Koordinátorom je SAŽP. Žiadosti je potrebné predložiť do 1. decembra 2017 vrátane.
Viac informácií: http://zelenyvzdelavacifond.sk
 

 
 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Inspirujme se...

27.02.2018 - 28.02.2018
Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice, ČR

Annual Conference on European Environmental Law 2018

22.03.2018 - 23.03.2018
Trier, Nemecko

Pracovné ponuky v ŽP

Zástupca riaditeľa rastlinnej výroby agroholdingu pre región Západ (Ref. č.: 20180220_AGRO)

20.2.2018, EXATA GROUP, a.s.Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Management trainee

22.2.2018, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložkaČeskobrodská 1329, Praha
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Výchova cez projekt Výchova cez projekt

13. júna 2006, Enviroportal

Výchova cez projekt predstavu je modernú formu environmentálnej výchovy úspešne aplikovanú vo viacerých krajinách západnej Európy. Je založená na riešení spoločného projektu sústredeného na určitý problém.

Nad budúcnosťou banskobystrického parku pod Múzeom - Pamätníkom SNP visí otáznik... Nad budúcnosťou banskobystrického parku pod Múzeom - Pamätníkom SNP visí otáznik...

13. júna 2006, Enviroportal

...alebo skôr Damoklov meč? Ukáže to až budúcnosť. Vráťme sa však na začiatok roka 2006, kedy sa po prvýkrát začali objavovať na stránkach tlačových i nternetových správy o investičných zámeroch (aj) v priestoroch banskobystrického parku. Parku, ktorí Bystričanom závidia mnohí.

Akcia Za krajšie mesto v Banskej Bystrici opäť úspešná Akcia Za krajšie mesto v Banskej Bystrici opäť úspešná

13. júna 2006, Enviroportal

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s firmami ZAaRES Banská Bystrica, EKO-PLANT Banská Bystrica a ICEKO-ONYX Banská Bystrica zorganizovalo v mesiacoch apríl - máj tohto roku postupne na celom území mesta akciu pod názvom Za krajšie mesto, ktorej cieľom bolo zlepšenie životného prostredia vyčistením verejných priestranstiev od rastlinného a komunálneho odpadu.

Prečo by sme mali byť v Zaragoze v roku 2008? Prečo by sme mali byť v Zaragoze v roku 2008?

12. júna 2006, Enviroportal

Od 14. júna do 13. septembra 2008 bude v španielskej Zaragoze medzinárodná výstava EXPO 2008 s hlavnou témou Voda a udržateľný rozvoj. Časovo spadá medzi dve svetové výstavy, vlaňajšiu v Aichi a v roku 2010 v Šanghaji. Obsahovo zapadá do Svetovej dekády vody vyhlásenej v roku 2005 OSN a zároveň si pripomenie jubileum - 100 rokov, čo v Zaragoze bola spoločná francúzsko-španielska výstava.

Cena ministra životného prostredia 2006 Cena ministra životného prostredia 2006

12. júna 2006, Enviroportal

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý si verejnosť každoročne pripomína 5. júna, udeľuje minister životného prostredia SR László Miklós Cenu ministra životného prostredia. Ide o nefinančné, čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky. Udeľuje sa v štyroch kategóriách - obciam, podnikom, občianskym združeniam, jednotlivcom a kolektívom.

Správame sa zodpovedne? Správame sa zodpovedne?

12. júna 2006, Enviroportal

Napriek tomu, že sa každý rok na Slovensku predajú státisíce nových mobilných telefónov, Slováci si ešte stále v dostatočnej miere neuvedomujú, že mobilný telefón môže predstavovať nebezpečný odpad, zaťažujúci životné prostredie. Nefunkčný mobilný telefón je pre Slovákov ešte stále hodnotou, nie elektronickým odpadom.

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR

12. júna 2006, Enviroportal

Hlavným nástrojom presadzovania vodohospodárskej politiky do praxe je plánovací proces. V súčasnosti je štátna vodohospodárska politika koncipovaná ako súbor zásad a princípov praktického používania účinných nástrojov a opatrení na ochranu a hospodárenie s vodou. Zásobovanie obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd sú základnými predpokladmi pre kvalitu ľudského života a ochranu životného prostredia. Existencia vodohospodárskej infraštruktúry súčasne vytvára podmienky pre ďalší sociálny i ekonomický rozvoj na miestnej, regionálnej, štátnej i globálnej úrovni.

Stanovisko Národného lesníckeho centra k príčinám povodní na Východnom Slovensku Stanovisko Národného lesníckeho centra k príčinám povodní na Východnom Slovensku

9. júna 2006, Enviroportal

Vzhľadom na závažnosť a aktuálnosť problematiky povodní na Slovensku v plnom znení uverejňujeme Stanovisko Národného lesníckeho centra k príčinám povodní na východnom Slovensku.

Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja

9. júna 2006, Enviroportal

Dunaj je najmedzinárodnejšou riekou na svete. V rámci jeho povodia má územie osemnásť krajín, ktoré zdieľajú zodpovednosť za manažment a starostlivosť za regionálne vodné zdroje. Napriek veľkým politickým a sociálnym rozdielom je, našťastie, medzi podunajskými krajinami veľký stupeň spolupráce a koordinácie na zabezpečenie spravodlivého a ekologického hospodárenia s vodou pre dnešné a budúce generácie.

Stretnutie vodohospodárov v Trenčíne Stretnutie vodohospodárov v Trenčíne

9. júna 2006, Enviroportal

Už po trinástykrát sa od 13. do 15. júna stane trenčianske výstavisko dejiskom medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí AQUA.

Pripomienkové konanie: Operačný program Životné prostredie Pripomienkové konanie: Operačný program Životné prostredie

9. júna 2006, Enviroportal

Predkladaný materiál Operačný program Životné prostredie bol vypracovaný na základe bodu B.36 uznesenia vlády SR č. 457.k Národnému strategickému referenčnému rámcu Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013, ktorým sa ministrovi životného prostredia ukladá v spolupráci s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja vypracovať podľa metodického usmernenia, v súlade s prílohou č. 9 uvedeného materiálu a v nadväznosti na stanovené ukazovatele Operačný program Životné prostredie (OP ŽP) v rámci cieľa Konvergencia a predložiť ho na rokovanie vlády v termíne do 31. 5. 2006.