X Vážení používatelia,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby budú 27. až 28. 5. 2017 niektoré služby nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia

Projekt  MFF  Ekotopfilm - Envirofilm 2015 je výsledkom partnerskej spolupráce dvoch významných tradičných podujatí,  ktoré spája  myšlienka ochrany životného prostredia. Podujatie ponúkne divákom kvalitné dokumentárne filmy venované  trvalo udržateľnému spôsobu života, ochrane životného prostredia, zmene v správaní sa človeka k prírode a v neposlednom rade technologickým a procesným inováciám, ktoré vedú k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov našej planéty. Odbornú garanciu prevzalo 12 rezortov vlády. Festival sa bude konať v Bratislave a Banskej Bystrici 22. až 26. 5. 2017.
Viac informácií: www.ekotopfilm.sk


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Motýle exotických trópov

01.06.2017 - 30.06.2017
Botanická záhrada UPJŠ, Košice

Pracovné ponuky v ŽP

Manažér/ka farmy ošípaných (Svodín)

25.5.2017, Pigagro s.r.o.Svodín (okres Nové Zámky)

Ekológ - špecialista

26.5.2017, EKOJET s.r.o.Bratislava
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR o odbornom lesnom hospodárovi Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR o odbornom lesnom hospodárovi

13. apríla 2006, Enviroportal

V súvislosti so schválením zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 66 písm. g) vypracovalo návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi.

ENWIN - poučenie i zábava ENWIN - poučenie i zábava

13. apríla 2006, Enviroportal

Chceme Vám predstaviť multimedálne CD ENWIN - Ochraňuj a vyhraj - súčasť jedinečného projektu, ktorý je zameraný na problematiku zberu separovaného odpadu a ochrany životného prostredia.

Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 14. zasadnutí Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, 1. až 12. mája 2006 New York, Spojené štáty americké Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 14. zasadnutí Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, 1. až 12. mája 2006 New York, Spojené štáty americké

13. apríla 2006, Enviroportal

Materiál je predkladaný ako iniciatívny materiál za účelom schválenia účasti delegácie SR na 14. zasadnutí Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj (CSD 14), ktoré sa bude konať v dňoch 1. až 12. mája 2006 v New Yorku, pričom segment na vysokej úrovni sa uskutoční 10. až 12. mája 2006.

Pripomienkové konanie: Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2007 až 2009 Pripomienkové konanie: Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2007 až 2009

12. apríla 2006, Enviroportal

Prinášame stručný výťah z materiálu na pripomienkové konanie Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2007 až 2009, ktorý predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Pripomienkové konanie: Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31. 12. 2005 Pripomienkové konanie: Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31. 12. 2005

12. apríla 2006, Enviroportal

Slovenský pozemkový fond hospodári podľa príslušných ustanovení zákona číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákona číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a ŠTATÚTU fondu schváleného vládou SR.

Aj v roku 2006 zostane SR bez komerčného pestovania GMO Aj v roku 2006 zostane SR bez komerčného pestovania GMO

12. apríla 2006, Enviroportal

Greenpeace opätovne upozorňuje na možné riziká pokusného pestovania GM kukurice.
Dnes nadobudlo účinnosť rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia v kauze geneticky modifikovanej kukurice MON 810. Z rozhodnutia SIŽP vyplýva, že ani v roku 2006 nebude na Slovensku distribuované osivo tejto GM kukurice prostredníctvom obchodných reťazcov. Organizácia Greenpeace toto rozhodnutie privítala, pretože v praxi znamená, že ani v roku 2006 sa na území SR nebude GM kukurica pestovať komerčne.

Národná prírodná rezervácia Šúr Národná prírodná rezervácia Šúr

11. apríla 2006, Enviroportal

Národná prírodná rezervácia Šúr pri obci Svätý Jur (19 km S) sa rozkladá na ploche 370 ha. Vyznačuje sa výskytom vzácnej flóry a fauny v prostredí vzácneho komplexu barinato-slatinného jelšového lesa s rašeliniskom. Súčasťou rezervácie je aj riedky dubovo-brestový les nazývaný Panónsky háj, v ktorom sa zachovala vzácna xerotermná vegetácia.

Ministerstvo životného prostredia SR bude vystavovať na výstave ENVIRO Ministerstvo životného prostredia SR bude vystavovať na výstave ENVIRO

11. apríla 2006, Enviroportal

V dňoch 20.- 23.apríla 2006 sa uskutoční v Nitre v areáli výstaviska AGROKOMPLEX 11. medzinárodná výstava techniky pre tvorbu a ochranu životného prostredia ENVIRO, na ktorej sa Ministerstvo životného prostredia SR zúčastní svojím informačným stánkom v pavilóne M4.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR o nežiaducich látkach v krmivách a iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR o nežiaducich látkach v krmivách a iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív

10. apríla 2006, Enviroportal

Návrh nariadenie vlády Slovenskej republiky o nežiaducich látkach v krmivách a iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív sa vydáva základe § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Pozor, žaby! alebo Ochrana obojživelníkov pri jarnej migrácii Pozor, žaby! alebo Ochrana obojživelníkov pri jarnej migrácii

10. apríla 2006, Enviroportal

Obojživelníky patria medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov. Hoci sa u nás vyskytuje len pomerne málo rozsiahle druhové zastúpenie - iba 17 druhov, majú v prírodných ekosystémoch svoje nezastupiteľné miesto. Už samotný počet druhov, ale najmä stav ich ohrozenosti nielen u nás, ale aj v celosvetovom meradle, sú varujúce. Preto je najvyšší čas hľadať nielen príčiny tohoto nepriaznivého stavu, ale najmä reálne východiská z neho.

7. apríl - Svetový deň zdravia 7. apríl - Svetový deň zdravia

10. apríla 2006, Enviroportal

Od roku 1950 je 7. apríl v kalendári takmer všetkých krajín na svete, vrátane Slovenska, zapísaný ako Svetový deň zdravia.