Zem, voda a vzduch sú neoddeliteľné zložky životného prostredia, bez ktorých by neexistoval život na našej planéte. Navzájom sa prelínajú, podporujú a dopĺňajú rovnako ako prírodné vedy geológia, vodohospodárstvo a meteorológia. Spoločnou výzvou, ktorej v súčasnosti čelíme, je klimatická zmena. Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila súťaž zvýšujúcu záujem mládeže o tri strategické povolania - vodhospodár, geológ a meteorológ.
 


Víťazom národnej súťaže Dedina roka 2017 sa stala Oravská Polhora, ktorá prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, partnerstiev, hmotného a nehmotného dedičstva s využitím rôznych foriem podpory na zachovanie ľudového folklóru, starostlivosť o obyvateľov obce, ako aj realizácie jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju obce.
Viac informácií: www.obnovadediny.sk


Najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku na základe medzinárodného porovnania predstavujú nakladanie s odpadom, kvalita ovzdušia a lesy. Cieľom štúdie je prostredníctvom porovnateľných ukazovateľov v životnom prostredí identifikovať oblasti, kde Slovensko najviac zaostáva za krajinami EÚ a OECD.
Celú štúdiu si môžete prečítať tu:
Tri výzvy životného prostredia
Tri výzvy životného prostredia (dáta)

 


 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 

Odporúčame z videotéky

Stratení Nomádi DVd

Režisér:

Najnovšie akcie

Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie

05.10.2017 - 06.10.2017
Hotel Repiská, Demänovská dolina

Priemyselné emisie

10.10.2017 - 11.10.2017
Hotel Chopin, Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Vedúci rastlinnej výroby pre región Stred (Ref. č.: 20170918)

18.9.2017, EXATA GROUP, a.s.Tomášovce, Dubovec , Lučenec, Rimavská Sobota

Výrobný Manažér - Technológ

22.9.2017, CHRYSSO HOLDING s. r. o.Malá Ida, Košice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR,  ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku

9. októbra 2006, Enviroportal

V zmysle § 61 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 364/2004 Z. z. sa upravujú povinnosti a práva orgánov štátnej správy a vlastníkov pozemkov, na ktorých dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania vyplývajúce zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody a krajiny.

Pätnásť rokov Slovenskej inšpekcie životného prostredia Pätnásť rokov Slovenskej inšpekcie životného prostredia

9. októbra 2006, Enviroportal

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je odborný kontrolný orgán, ktorý - podľa zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie, ako aj miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia a ďalšiu činnosť v rozsahu osobitných predpisov.

Vo svete pokračuje boom veternej energie Vo svete pokračuje boom veternej energie

6. októbra 2006, Enviroportal

Bratislava (4. október 2006 ) - Veterná energia bola v uplynulom desaťročí najdynamickejšie sa rozvíjajúcim energetickým zdrojom. Tento alternatívny spôsob výroby elektrickej energie dnes vo veľkom využíva 50 krajín sveta.

Pripomienkové konanie: Návrh účasti Slovenskej republiky na 12. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Nairobi, Keňa, 6. až 17. november 2006 Pripomienkové konanie: Návrh účasti Slovenskej republiky na 12. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Nairobi, Keňa, 6. až 17. november 2006

6. októbra 2006, Enviroportal

Konferencia strán, ako vrcholný orgán Dohovoru, sa schádza pravidelne raz ročne. Hlavnou témou 12. konferencie strán bude diskusia o budúcich záväzkoch pre krajiny prílohy I dohovoru (vrátane Slovenska), dialóg o budúcom režime pre zmenu klímy, technické otázky financovania aktivít týkajúcich sa adaptácie a iné

4. október - Svetový deň zvierat - mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov zvierat 4. október - Svetový deň zvierat - mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov zvierat

5. októbra 2006, Enviroportal

4. október si verejnosť ako Svetový deň zvierat pripomína od r. 1931.

Vyšlo štvrté číslo ENVIROMAGAZÍNu 2006 Vyšlo štvrté číslo ENVIROMAGAZÍNu 2006

5. októbra 2006, Enviroportal

Enviromagazín je v súčasnosti jediným celoštátnym populárno-odborným časopisom venovaným problematike ochrany a tvorby životného prostredia na Slovensku. Vydáva ho Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Časopis vychádza osemkrát ročne (6 riadnych a 2 špecializované mimoriadne čísla). Redakcia sídli v SAŽP v Banskej Bystrici.
V týchto dňoch vyšlo štvrté číslo Enviromagazínu 2006 zamerané predovšetkým na problematiku nakladania s odpadmi.

Významné environmentálne dni v mesiaci október Významné environmentálne dni v mesiaci október

4. októbra 2006, Enviroportal

V mesiaci október si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich vybraný stručný výpočet.

Národné lesnícke centrum a lesná pedagogika Národné lesnícke centrum a lesná pedagogika

3. októbra 2006, Enviroportal

Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen organizuje od októbra 2006 zaujímavé podujatie -testovací kurz lesnej pedagogiky v rámci projektu PAWS (Pedagogické aktivity v lese). Prvý - základný seminár, ktorý je jednou z aktivít projektu, sa začína dnes v chate Kamenár v Kováčovej pri Zvolene.

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR ktorým sa dopĺňa výnos MP SR z 13.4.2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného... Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR ktorým sa dopĺňa výnos MP SR z 13.4.2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného...

3. októbra 2006, Enviroportal

Návrh výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva v znení výnosu MP SR č. 1467/2006-100, vypracovalo MP SR na základe uznesenia vlády SR č. 506 zo dňa 7. júna 2006 k účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. 12. 2005 a rozdeleniu výsledku hospodárenia za rok 2005.

Nový výbor pre obnovu Tatier chce efektívne dočerpať Fond solidarity Nový výbor pre obnovu Tatier chce efektívne dočerpať Fond solidarity

1. októbra 2006, TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Výbor vlády Slovenskej republiky pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier sa vo štvrtok stretol po prvýkrát v novom zložení. Okrem uzavretia Zbierky na Tatry prijal opatrenia na dočerpanie Fondu solidarity

Trvalo udržateľný rozvoj, separácia a recyklácia Trvalo udržateľný rozvoj, separácia a recyklácia

1. októbra 2006, Enviroportal

Čistota prostredia, v ktorom žijeme, nakladanie s odpadom, ktorý denne produkujeme, finančné náklady spojené s údržbou čistoty nášho okolia, likvidáciou a separáciou komunálneho odpadu sú problémom, ktorý viedol kolektív pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia vypracovať environmentálny projekt - Trvalo udržateľný rozvoj, separácia a recyklácia.